ÀFRICA MOMENT Festival internacional de dansa africana contemporània.
————
Del 24.05 al 02.06.2017 diversos espais de la ciutat
Primera trobada internacional
d’arts escèniques de l’Àfrica
contemporània de Barcelona.
Amb la Dansa com a fil conductor,
es pretén generar espais de crea-
ció i reflexió a través del cos per a
la dignificació, visualització i posi-
cionament de la creació africana
dins el mercat de l’art contempo-
rani nacional i internacional.
Àfrica Moment celebra una cita
anual amb l’Àfrica contemporà-
nia a través de diferents accions
i espais de la ciutat de Barcelona
amb la dansa com a fil conduc-
tor. Es tracta d’un apropament a
l’Africa d’avui: una Àfrica diversa,
contemporània, plural, que es
troba tan en la diàspora como
en els afrodescendents, que neix
allà i aquí, que batega i que ins-
pira. Aquest 2018 ens tornarem
a centrar en la dona africana i
afrodescendent, coma creadora,
transmissora del legat, visionaria
i cos en resistència.
Durant 10 dies hi haurà diverses
accions a diferents punts claus
de la ciutat. A través de diferents
espais sensorials i experiències
es busca visibilitzar la creació
contemporània africana entre di-
ferents públics de la ciutat, posar
al mapa el treball de creadors i
creadores africans, afrodescen-
dents o no africans que treballen
a l’Àfrica a l’hora que es provo-
quen espais de coneixement,
creació, diàleg i intercanvi.

Horaris
Del 24.05 al 02.06.2017 diversos espais de la ciutat