Informació dels tallers
————

Dates d'inscripció: del 21 al 25 de setembre de 2020

Com fer les inscripcions:

-        Les inscripcions s'han de fer en línia a través del nostre web www.cccanfelipa.cat. Per qualsevol problema que pugueu tenir en la inscripció podeu enviar un correu a inscripcions@cccanfelipa.cat. Les inscripcions de menors d'edat s'hauran de fer a nom de l'adult i enviar la documentació per correu a inscripcions@cccanfelipa.cat.

-        Només es farà inscripció presencial a aquelles persones que no tinguin accés a internet o els col·lectius amb preus reduïts. Per realitzar la inscripció presencial hauran de contactar abans amb el centre cívic a través del telèfon 932563840.

Documentació necessària:

 -        Adults:

o   Totes les dades personals: nom, cognoms, data de naixement, DNI, adreça, població, codi postal, telèfon, e-mail.

-        Menors de 18 anys:

o   Dades personals del menor.

o   Fotocòpia DNI pare, mare o tutor/a.

o   Fotocopia DNI del menor o del llibre de família.

o   Fitxa d'inscripció als tallers que proporciona el centre cívic, signada pel pare, mare o tutor/a (adjuntada més avall).

 Forma de pagament:

-        Targeta de crèdit.

-        Ingrés bancari. La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es porti el resguard del pagament bancari, en un termini màxim de dos dies. En cas que la persona inscrita no hagi formalitzat la inscripció dins el termini, la plaça quedarà vacant.

Normativa:

-        El centre cívic es reserva el dret de suspendre algun taller que no hagi assolit un mínim de participants. Per reclamar la devolució dels tallers anul·lats es disposa de 15 dies, passat aquest termini no es farà cap devolució.

-    Un cop iniciats els tallers no es retornaran els diners.

-        Es poden beneficiar de reduccions de les tarifes, les persones que puguin acreditar una discapacitat o bé les persones en situació d'atur.

-        Els menors de 18 anys han de formalitzar una fitxa d'inscripció específica per a ells signada pel pare, mare o tutor/a. 

      Els menors de 18 anys no poden fer tallers destinats a persones adultes a menys que estiguin acompanyats durant el taller per la mare/pare o tutor legal. 

-        Els tallers que tenen un cost addicional per material es pagarà en efectiu a 1a. sessió de classe.

-        Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions inclosa la seva.

-        Podeu consultar el programa dels cursos a www.cccanfelipa.cat.

-        Els tallers online es faran a través de la plataforma Zoom que és d'accés gratuït.

-        És obligatori l'ús de mascareta per entrar i sortir del centre cívic.

-        L'aforament dels tallers serà limitat per tal de garantir la distància de seguretat entre els alumnes.

      Tothom ha de ser responsable de respectar les normes de seguretat.

      Document autorització de menors clica aquí

      Document persones en atur clica aquí

      Document oci inclusiu clica aquíInformació complementària

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l'activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l'accés a l'equipament)  aquesta activitat s'adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d'hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l'import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l'activitat.