Nota important
————
Nota informativa
En cas de força major derivada
de la crisis sanitària actual
i/o perquè qualsevol autoritat
governamental no permeti el
desenvolupament de l'activitat
a la que ha estat inscrit/a de
forma presencial (donat que
aquesta circumstància pot
restringir l'accés a l'equipament)
aquesta activitat s'adaptarà
per a que pugui realitzar-se de
forma virtual i des de qualsevol
dispositiu amb accés a la xarxa
internet. El nombre d'hores,
sessions i horaris seran els
mateixos. Aquesta variació
no suposarà que el curs es
consideri cancel·lat o suspès
i, per tant, no donarà dret a
la devolució de l'import de la
inscripció proporcional a les
sessions realitzades virtualment.
Aquests possibles canvis seran
informats amb antelació així
com el suport o plataforma
telemàtica des de la que es
continuarà oferint l'activitat.