ENTRETEIXIDES > La imatge intrusa
————
Taller a càrrec de Marla Jacarilla y Juan David Galindo

[CAT]


ENTRETEIXIDES > La imatge intrusa 


Una persona rep un material (cinta de vídeo, correu electrònic, casset, fotografia, carta, llibre etc.) que interromp en la seva vida; aquesta és la premissa que La imatge intrusa té com a punt de partida i fil conductor. El que es proposa és un exercici de pensament i de creació literària sobre la creació de ficcions i narratives, a mig camí entre un cineclub i un club de lectura i escriptura. Es duran a terme 8 sessions en les què es visionaran i o llegiran diferents creacions audiovisuals i literàries en les quals s'usi el macguffin i es duran a terme exercicis creatius d'imaginació i escriptura amb ell mateix recurs narratiu. La imatge intrusa té l'objectiu de crear un espai col·lectiu d'imaginació, on a més de l'escriptura es tingui l'objectiu d'analitzar les estructures de creació de ficcions i les seves estratègies. Es proposa la creació d'una publicació que reculli i organitzi els materials resultants de la imatge intrusa, com ara narracions curtes, assajos, contes, poemes, imatges, etc. Tant la publicació com la presentació pública de la mateixa funcionen com una forma de tancar i de socialitzar els resultats del procés dut a terme en les trobades. 


Taller a càrrec de Juan David Galindo y Marla Jacarilla

Dimarts i divendres de 17:00 a 20:00 h
del 14 de gener al 8 de febrer 2022 
Inscriu-t'hi aquí

[CAST] 

ENTRETEIXIDES > La imágen intrusa 

Una persona recibe un material (cinta de video, e-mail, casette, fotografía, carta, libro etc) que interrumpe en su vida; esta es la premisa que La imagen intrusa tiene como punto de partida e hilo conductor. Lo que se propone es un ejercicio de pensamiento y de creación literaria sobre la creación de ficciones y narrativas, a medio camino entre un cineclub y un club de lectura y escritura. Se llevarán a cabo 8 sesiones en las se visionarán y leerán diferentes creaciones audiovisuales y literarias en las que se use dicho macguffin y se llevarán a cabo ejercicios creativos de imaginación y escritura con él mismo recurso narrativo. La imagen intrusa tiene el objetivo de crear un espacio colectivo de imaginación, donde además de la escritura se tenga el objetivo de analizar las estructuras de creación de ficciones y sus estrategias. Se propone la creación de una publicación que recoja y organice los materiales resultantes de La imagen intrusa, tales como narraciones cortas, ensayos, cuentos, poemas, imágenes etc. Tanto la publicación como la presentación pública de la misma funcionan como una forma de cerrar y de socializar los resultados del proceso llevado a cabo en los encuentros. 


Taller a cargo de Marla Jacarilla y Juan David Galindo
Martes y viernes de 17:00 h a 20:00 h 
del 14 de enero al 8 de febrer 2022 
Inscríbete aquí

Programa Entreteixides (amb Hangar i La Escocesa)
Horaris