Nou Poblenou
Nou Poblenou
————
Antonio Montesinos
El dissabte 9 realitzarem 'Nou poblenou' una proposta d'Antonio R. Montesinos (@armontesinos) que pretén posar en relació el treball cartogràfic, l'urbanisme i l'anomenat disseny de futurs. La capacitat de «traçar un mapa», la de «dissenyar un territori» o la de «proposar un futur» sol estar en mans del poder polític la majoria de vegades. Posar aquestes eines a les mans de la ciutadania suposa permetre que aquesta estableixi els seus propis sistemes de representació, de gestió territorial i de projecció cap a futurs «desitjables». Aquesta activitat pretén pensar en les possibles relacions entre aquestes tres disciplines i fer un exercici pràctic que es basi al Poblenou. Per això comptarem, en primer lloc, amb Diana Padrón Alonso (@di_padron), qui ens parlarà sobre contra-cartografia, cartografia crítica i mapeigs col·lectius. Després continuarem amb una petita introducció al «disseny de futurs» i finalitzarem la sessió fent un exercici pràctic en què utilitzarem la cartografia i algunes metodologies relacionades amb el «disseny especulatiu» per imaginar de forma col·lectiva futurs desitjables per al barri del Poblenou. Els resultats del taller seran publicats més endavant a 'El Poblenou', la revista de l'Associació de veïns i veïnes del Poblenou'.

Dissabte 9 d'abril
11 a 14 h
Activitat gratuïta


El próximo sábado 9 realizaremos 'Nou Poblenou' una propuesta de Antonio R. Montesinos (@armontesinos) que pretende poner en relación el trabajo cartográfico, el urbanismo y el denominado «diseño de futuros». La capacidad de «trazar un mapa», la de «diseñar un territorio» o la de «proponer un futuro» suele estar en manos del poder político en la mayoría de las ocasiones. Poner estas herramientas en manos de la ciudadanía supone permitir que esta establezca sus propios sistemas de representación, de gestión territorial y de proyección hacia futuros «deseables». Esta actividad pretende pensar en las posibles relaciones entre estas tres disciplinas y realizar un ejercicio práctico basado en el Poblenou. Para ello contaremos en primer lugar con Diana Padrón Alonso (@di_padron), quien nos hablará sobre contra-cartografía, cartografía crítica y mapeos colectivos. Después continuaremos con una pequeña introducción al «diseño de futuros» y finalizaremos la sesión realizando un ejercicio práctico en el que utilizaremos la cartografía y algunas metodologías relacionadas con el «diseño especulativo» para imaginar de forma colectiva futuros deseables para el barrio del Poblenou. Los resultados del taller serán publicados más adelante en 'El Poblenou', la revista de la 'Asociación de vecinos y vecinas del Poblenou'.

Sábado 9 d'abril
11 a 14 h
Actividad gratuita